Nomeco: Kompetencefond giver dynamik i virksomheden

Artiklen er fra Samarbejdsnævnets årsrapport 2012-13

I den storkøbenhavnske Sydhavn ligger en stor grossistvirksomhed, som leverer den overvejende del af medicin til hele Danmark. De største kundegrupper er apoteker og sygehuse, som Nomecos mange biler hver nat kører ud til. Med 17.000 varenumre dækker Nomeco alt, hvad man kan finde på et apotek – fra vatpinde til morfin. Desuden driver Nomeco lagerkapacitet med dertil hørende logistik til medicinalvirksomheder. Nomeco har 680 ansatte, hvoraf en stor del er deltidsansatte studerende, som plukker medicin fra lagrene. Omregnet til fuldtidsansatte bliver det til ca. 500 medarbejdere. Hovedsædet er i Københavns Sydhavn, og der er lagre i Brøndby, Odense, Århus og Ålborg.

Men det er ikke lager og kørsel det hele. Nomeco har også en stor gruppe af medarbejdere, som servicerer kunderne, så de får den rigtige vare til den rigtige tid. Virksomheden har døgnberedskab fra alle afdelingerne. At løfte denne opgave kræver naturligvis en god faglig kompetence fra ledelse og medarbejdere. Hos Nomeco ser de også medarbejdernes trivsel som en helt central faktor for at alt kører glat. Derfor begyndte virksomheden i 2009 at tilbyde medarbejderne forskellige former for efteruddannelse. Initiativet til efteruddannelsen startede i samarbejdsudvalget, og det er midlerne fra kompetencefondene, som dækker omkostningerne til uddannelserne og medarbejdernes løn. Fra medarbejdernes side er der stigende interesse i at tage på kursus.

Nomecos vej til en selvadministrerende kompetencefond
Nomecos store overenskomstområder er HK, 3F, Københavnske Chauffører og Farmakonomerne. De mødes fire gange om året til møde i samarbejdsudvalget, hvor der bl.a. er et fast punkt, som hedder uddannelse. Tilbage i 2008 blev der i samarbejdsudvalget diskuteret, hvordan man kunne tilbyde mere efteruddannelse til medarbejderne. På det tidspunkt eksisterede der allerede en fælles kompetencefond, hvor man kunne søge penge til selvvalgt efteruddannelse. HR-direktør Ewa Eskildsen fremhæver dog, at ”det var meget bureaukratisk og besværligt at søge efteruddannelse. Derfor havde vi ikke brugt Kompetencefonden tidligere”. Kompetencefonden er opbygget sådan, at alle virksomheder betaler ind til fonden via overenskomsten. Efterfølgende kan virksomhederne så søge om penge til uddannelse, kørsel og lønkompensation. Større virksomheder har mulighed for at blive selvadministrerende, så i stedet for at aflevere de mange medarbejderindbetalte bidrag, kan virksomheden selv administrere fondspengene. Ewa Eskildsen mener, at den selvadministrerende ordning letter administrationen væsentligt. Reglerne for at blive selvadministrerende er, at man skal være mindst 100 medarbejdere med en overenskomst, og at man i virksomheden skal etablere et uddannelsesudvalg under samarbejdsudvalget. I 2009 havde Nomeco en dialog med Dansk Erhverv om, hvordan man kunne blive selvadministrerende. Dialogen mundede ud i, at Nomeco blev selvadministrerende fra 2010. Nomeco har nu et uddannelsesudvalg med Jesper Hansen, som repræsenterer HK’ere og en chauffør fra den faglige side og med Ewa Eskildsen og en uddannelseskonsulent fra arbejdsgiverside. 

 

Kompetencefondene udbygger de personlige færdigheder
Nomeco’s havde en intern proces for at få efteruddannelsestilbuddene i spil. Det startede med, at to medarbejderrepræsentanter gik ud og spurgte kollegerne om, hvad de havde af ønsker. Kriterierne er, at der er tale om selvvalgt uddannelse, og det er op til 14 dage pr. år. Man kan samle sammen over 3 år og på den måde få op til 6 ugers uddannelse. Kompetencefonden dækker omkostninger til uddannelsen, transporten og løntabsgodtgørelse. Jesper Hansen fortæller om baggrunden for kompetencefonden: ”Det kom fra Sverige, hvor man gennem mange år havde haft mulighed for at tage selvvalgte kurser. Men deres rettigheder var større end vores, for de havde også ret til at uddanne dig væk fra firmaet til et andet job. Inden Kompetencefonden blev en realitet hed det sig, at uddannelse skulle gavne virksomheden. Nu kigger man mere på den svenske model, hvor folk, der ønsker at skifte job, også kan få den nødvendige uddannelse.” 

Konkrete forslag til efteruddannelse
På de danske virksomheder er der forskellige holdninger til, hvilke kurser medarbejderne skal kunne søge. Hos Nomeco er det uddannelsesudvalget, som beslutter, om tilskud til uddannelse skal bevilges eller ej, men Jesper Hansen og Ewa Eskildsen siger samstemmende, at kollegernes ønsker næsten altid imødekommes. Jesper Hansen kan faktisk kun komme på ét ønske, som uddannelsesudvalget afviste, og det var et speedbådskursus. Her mente man ikke, at det ville forbedre kollegaens faglige kompetencer på jobmarkedet.

 

Nogle af de emner, der er størst efterspørgsel på, er sprogkurser, f.eks. opgradering af tysk, ordblindeundervisning og dansk som andetsprog. Desuden er der hele tiden efterspørgsel på it-undervisning.f.eks. kurser i Outlook, Windows og Word. Endelig har kurser i førstehjælp og logistik og samarbejde hele tiden været populære. Kursusemnerne udvælges efter, hvilke ønsker de fire medlemmer af uddannelsesudvalget har opsnuset blandt kollegerne. Ved hvert møde behandles de enkelte forslag, og de lægges i kursuskataloget på Nomeco’s intranet. Beslutningerne om at oprette kurserne tages op i samarbejdsudvalget, og her føres de ind i referatet, så man kan følge med i udviklingen. Ved større nyheder lægges kursusemnerne på intranettet, så alle er orienteret. Blandt nyhederne er krankursus og ergonomi.

 

Tillidsrepræsentant Jesper Hansen fortæller, at kollegernes interesse for efteruddannelse er steget betragteligt i løbet af de første to år, Nomeco’s kompetencefond har eksisteret: ”I starten var de meget forsigtige, men nu er de ligesom blevet mere åbne og nysgerrige, og vi kan se, at der er flere og flere, der tager på kursus. Faktisk var det vores afdelinger i Jylland, som var bedst til at komme ud af starthullerne.”

 

Kickstart af ansøgninger til kompetencefonden
Ewa Eskildsen forklarer, at de hos Nomeco kickstartede kompetencefonden ved at lave en brochure, som fortalte om projektet. Desuden fortalte de det til lederne i virksomheden, som så kunne formidle det videre. ”Vi opfordrede lederne til, at når de havde deres årlige PUS-samtale (Personale Udviklings Samtale, red.anm.), så skulle de se, om der er nogle relevante muligheder for den enkelte. Og det gjorde de på en meget systematisk måde i Ålborg, og det spredte sig stille og roligt til resten af landet. Det var de gode eksemplers klub.” 

Intern kompetencefond er mindre bureaukratisk
Nomeco betaler kr. 820 pr. medarbejder pr. år ind til deres interne kompetencefond (fuldtidsansatte på HK-overenskomst). Virksomheden havde fra starten i 2010 102 medarbejdere på kursus af 1 til 14 dages varighed. Det første år gik økonomien lige op, andet år var der et mindre overskud, som blev overført til 2012. Ewa Eskildsen fremhæver det som en stor fordel, at virksomheden har sin egen kompetencefond: ”Hvis ikke vi var selvadministrerende, skulle vi betale det samme beløb ind, og så kom de i en fælles pulje med alle de andre virksomheder, og på et tidspunkt ville den pulje så være tom. Her er det jo vores ”egne” penge, og så kan vi overføre dem til næste år.” Udover at bruge penge fra kompetencefonden til efteruddannelse, kan uddannelsesudvalget bestemme at bruge midler til andre formål. Hos Nomeco har de brugt midler til en trivselsundersøgelse og til et it-system, der kan håndtere kompetencefondens uddannelsesudbud.

 

Fleksibel efteruddannelse
Alt i alt er de hos Nomeco enige om, at deres interne kompetencefond gør, at de kan tilbyde kollegerne mere efteruddannelse end ellers. Desuden er det en fordel, at fonden er fleksibel og rammer bredt. Ewa Eskildsen fremhæver, at det er muligt for en økonomimedarbejder at få tilskud til at tage en HD på aftenuddannelse. Desuden er der muligt at samle nogle medarbejdere på bestemte kurser på arbejdspladsen, så man sparer transport til og fra kursusstedet. Jesper Hansen understreger det fleksible i uddannelsen ved, at kolleger kan bytte fra f.eks. aften- til dagvagt for at kunne komme på efteruddannelse, og at det foregår meget uproblematisk. 

Kompetencefonden giver dynamik i virksomheden
Hos Nomeco har de en åben holdning til at bygge al den efteruddannelse på, som medarbejderne ønsker, for jo dygtigere de er, desto mere motiverede vil de også være. Hvis det skulle ske, at nogen søger væk, mener man også, at det er okay, ”for så giver de jo plads til nogle andre, som så også kommer med nogle nye erfaringer”, siger Ewa Eskildsen. Jesper Hansen fremhæver også, at det giver Nomeco et godt image udadtil, at medarbejderne er veluddannede.